Voldgiftsagens udgifter eksempler

Tabel samt søjlediagrammer, som illustrerer sagsudgifterne som procent af sagens værdi

xxxx

Voldgiftsagens udgifter

Nedenfor vises sagsomkostninger (registreringsgebyr + honorar + administrativ afgift) som procent af sagens værdi i henholdsvis tabel- og søjleform.

Det kan være interessant at sammenholde procentsatserne med sagen U2004.1179V, som var en ad-hoc voldgiftssag med en sagsgenstand på 3,7 mio. USD. Voldgiftsretten, der bestod af tre dommere, fastsatte sit honorar til 214.000 USD, og denne honorarfastsættelse blev indbragt for landsretten i medfør af voldgiftslovens § 6 med påstand om nedsættelse med 50 %, subsidiært en mindre del efter landsrettens skøn. Honoraret i den sag udgjorde 5,8% af sagsværdien (ad hoc sag, så ingen administrativ afgift) og landsretten mente ikke der var grundlag for at tilsidesætte honoraret som urimeligt. Det skal erindres at tallene nedenfor bygger på middelværdier og ikke tager højde for sagens kompleksistet, omfang og det tidsmæssige forbrug.


 


 

* Retsafgift ved de danske domstole inklusiv domsforhandling. Retsafgiften kan højst udgøre 75.000 kr. Samme maksimum gælder for afgiften for domsforhandling. Se http://www.domstol.dk/?id=17418

keyboard_arrow_up