Publikationer

Danske artikler om voldgift

Emneopdelt oversigt

1. Voldgiftsaftalen

 1. C. Torkild-Hansen, Voldgiftsbestemmelser i foreningsvedtægter, U1921B.215.
 2. Erik Siesby, Partsautonomi gennem voldgiftsaftale, Juristen, 1962, s. 193.
 3. Joseph Lookofsky, McDonnell Douglas Corporation v. Kingdom of Denmark: Indsigelser imod voldgift, U1985B.404.
 4. P. R. Meurs-Gerken, Voldgift bør overvejes i enhver international kontrakt, Advokaten, 1985, s. 12.
 5. Jens Anker Andersen og Erik Werlauff, Voldgiftsklausuler og fogedforbud, U1986B.63.
 6. Allan Phillip, Introduktion til international voldgift, U1992B.121.
 7. Peter Bang, International voldgift i handelsforhold Valget mellem ad hoc voldgift og institutionel voldgift og valget af voldgiftsrettens sæde, U1995B.439.
 8. Ketilbjørn Hertz, Bruxelles-konventionen og voldgift, U1996B.149.
 9. Kai Krüger, Default Remedies in International Arbitration Proceedings i Lennert Lynge Andersen, et al. (red.), Festskrift til Ole Lando, 2. september 1997, GadJura, 1997, s. 217.
 10. Peter Giersing og Lars Lindevang Madsen, Voldgiftsklausuler og ulykkesforsikring, U2000B.481.
 11. Jesper Windahl, Direkte krav og forumklausuler, U2001B.242.
 12. Ole Spiermann, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, U2004B.55.
 13. Allan Philip, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, TfR2004.416.
 14. Trine-Lise Wilhelmsen, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, TfR2004.427.
 15. Bernhard Gomard, Voldgiftsloven af 2005, ET2006.39.
 16. Kristian Skovgård Larsen og Flemming Kragh Hansen, Sikkerhedsstillelse for voldgiftsrettens vederlag, U2007B.293.
 17. Jens Kristiansen, Lovbaseret godtgørelseskrav omfattet af voldgiftsklausul, HD af 26/3 2007 (U2007.1569H), Juristen, nr. 5, 2007, s. 167.
 18. Henrik Karl Nielsen, Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelsesaftaler, U2008B.295.
 19. Henrik Beckmann og Jakob Nolsø, Fortolkning af voldgiftsklausuler, U2008B.411.
 20. Steffen Pihlblad, Aftaler om institutionel voldgift, U2010B.124.
 21. Martin Vasehus Madsen, Voldgift og konkurs, Tidsskrift: Revision og Regnskabsvæsen, 2010, nr. 4, s. 42.
 22. Niels Schiersing, Manglende indbetaling af omkostningsdepot i voldgiftssager, U2011B.246.
 23. Jens Christensen Kamm, Nationale konkursreglers indvirkning på gyldigheden af voldgiftsaftaler, ET2012.57.
 24. Steffen Pihlblad, Og hvad kan vi så lære af det? Fastsættelse af voldgiftsdommeres honorar var for nylig genstand for stor debat på et møde i Voldgiftsforeningen. På baggrund af konkrete sager, ser Voldgiftsinstituttets direktør, Steffen Pihlblad, på honoreringen., Advokaten, 2012/02, s. 44.
 25. Ole Spiermann, Et attraktivt forum for international voldgift?, U2013B.285.
 26. Jesper Lett, Højesteretsdom om fortolkning af uklar voldgiftsaftale er i strid med international domstolspraksis, ET2013.193.
 27. Peter Bang, Voldgiftsaftalers gyldighed over for konkursboer, ET2013.337.
 28. Torsten Iversen og Mads Bryde Andersen, Voldgiftsklausulers rækkevidde - Er tiden inde til en nyorientering, hvad angår fortolkningen af voldgiftsklausuler?, U2014B.317.
 29. Carsten Pedersen og Per Speyer Mellemgaard, Overvejelser over uklare voldgiftsaftaler, ET2014.201.
 30. Niels Schiersing, Om "mock-trials", ET2015.305.
 31. Bodil Tolstrup, Nikolaj Bjørnholm, Dobbeltbeskatning. EU-kommissionen foreslår nyt direktiv om gensidig aftaleprocedure (MAP) og voldgift, SU 2017, 27.
 32. ET.2017.263 Jakob Tingskov: Voldgiftsaftaler ved konkurs
 33. Clement Salung Petersen, Anmeldelse af Morten Frank: Fortolkning af voldgiftsaftaler - patologier og anden uklarhed i forståelsen af voldgiftsaftalers rækkevidde, Karnov Group 2018, 491 sider, ET.2019.4

2. Saglig kompetence

 1. Troels G. Jørgensen, Domstolenes kompetence overfor foreninger med økonomisk formaal, TfR1925.239.
 2. Bernt Hjejle, Betænkningen vedrørende lovgivning om voldgift, U1967B.1.
 3. P. Spleth, Til udkastet til lov om voldgift, U1967B.33.
 4. Allan Phillip, Om eksekution af forlig i voldgiftssager, Advokaten, 1978, s. 29.
 5. Ole Madsen, Kommentar til Allan Phillip om eksekution af forlig i voldgiftssager, Advokaten, 1978, s. 57.
 6. Joseph Lookofsky, McDonnell Douglas Corporation v. Kingdom of Denmark: Indsigelser imod voldgift, U1985B.404.
 7. Jens Anker Andersen og Erik Werlauff, Voldgiftsklausuler og fogedforbud, U1986B.63.
 8. Peter Giersing og Lars Lindevang Madsen, Voldgiftsklausuler og ulykkesforsikring, U2000B.481.
 9. Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff, Voldgift – om kravene til en tidssvarende voldgiftslov, U2001B.547.
 10. Oluf Engell, Arbitrability i Torsten Iversen, et al. (red.), Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 107.
 11. Jens Kristiansen, Lovbaseret godtgørelseskrav omfattet af voldgiftsklausul, HD af 26/3 2007 (U2007.1569H), Juristen, nr. 5, 2007, s. 167.
 12. Erik Werlauff, Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål, U2008B.152.
 13. Henrik Karl Nielsen, Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelsesaftaler, U2008B.295.
 14. Niels Schiersing, Om voldgiftslovens § 17 - og revision heraf, ET2010.323.
 15. Niels Schiersing, Om voldgiftslovens § 39, stk. 1, nr. 1, litra a - nogle kommentarer til Østre Landsrets kendelse af 22. november 2010, U2011B.367.
 16. Louise Bach Algren og Stephanie Maria Steffensen, Voldgiftsdommeres inhabilitet i international voldgift, ET2012.303.
 17. René Offersen, Konfliktløsning i erhvervssager, ET2012.355.
 18. Peter Bang, Voldgiftsaftalers gyldighed over for konkursboer, ET2013.337.
 19. Niels Schiersing, Om voldgiftsdommeres inhabilitet og IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration - betydning og anvendelse i dansk ret?, ET.2016.292.

3. Habilitetsspørgsmål

 1. Bernt Hjejle, Betænkningen vedrørende lovgivning om voldgift, U1967B.1.
 2. P. Spleth, Til udkastet til lov om voldgift, U1967B.33.
 3. Peter Bang, Habilitetskravene til voldgiftsmænd, U2000B.634.
 4. Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff, Voldgift – om kravene til en tidssvarende voldgiftslov, U2001B.547.
 5. Bernhard Gomard og Jesper Lett, Voldgiftsdommeres habilitet - brydningstiden er overstået, Advokaten, 2005/05, s. 211.
 6. Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis, ET2011.71.
 7. Louise Bach Algren og Stephanie Maria Steffensen, Voldgiftsdommeres inhabilitet i international voldgift, ET2012.303.
 8. Niels Schiersing, Om voldgiftsdommeres inhabilitet og IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration - betydning og anvendelse i dansk ret?, ET.2016.292.
 9. Mogens Skipper-Pedersen, Den partsudpegede voldgiftsdommers stilling, Tidsskrift for Forretningsjuss, Sektionsmøde 41. Nordiske Juristmøde, august 2017
 10. Lasse Højlund Christensen, Anmeldelse af Johan Tufte-Kristensen: Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed, Karnov Group 2018, 257 sider, ET.2019.44.

4. Sagsbehandlingen

 1. Olav Willadsen, Konkurrerende syns- og skønsbestemmelser, U1990B.414.
 2. Allan Phillip, Introduktion til international voldgift, U1992B.121.
 3. Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff, Voldgift – om kravene til en tidssvarende voldgiftslov, U2001B.547.
 4. Erik Werlauff, Voldgift og partsautonomi - parternes og voldgiftsrettens retlige muligheder for at effektivisere voldgiftsprocessen, U2006B.146.
 5. Bernhard Gomard, Voldgiftsloven af 2005, ET2006.39.
 6. Niels Schiersing, Manglende indbetaling af omkostningsdepot i voldgiftssager, U2011B.246.
 7. Niels Schiersing, Om due process og begrebet "Fuld lejlighed til at fremføre sin sag" i voldgiftslovens § 18, ET2011.231.
 8. René Offersen, Konfliktløsning i erhvervssager, ET2012.355.
 9. Mogens Skipper-Pedersen, Om effektivitet i voldgiftsprocessen – særligt om voldgiftsrettens muligheder i Niels Fenger, et al. (red.), Festskrift til Erik Werlauff, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, s. 547.
 10. Steffen Pihlblad og Julie Arnth Jørgensen, Bevisoptagelse i voldgiftssager - med fokus på Dansk Forening for Voldgifts Regler om Bevisoptagelse, ET2013.177.
 11. Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager (Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag 3 finder anvendelse), ET2013.303.
 12. Lars Rosenberg Overby, Brug af eksperter i voldgiftssager, ET2015.3.

   

5. Voldgiftskendelsers gyldighed

 1. Bernt Hjejle, Betænkningen vedrørende lovgivning om voldgift, U1967B.1.
 2. P. Spleth, Til udkastet til lov om voldgift, U1967B.33.
 3. Joseph Lookofsky, McDonnell Douglas Corporation v. Kingdom of Denmark: Indsigelser imod voldgift, U1985B.404.
 4. Allan Phillip, Introduktion til international voldgift, U1992B.121.
 5. Ketilbjørn Hertz, Bruxelles-konventionen og voldgift, U1996B.149.
 6. Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff, Voldgift – om kravene til en tidssvarende voldgiftslov, U2001B.547.
 7. Erik Werlauff, Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål, U2008B.152.
 8. Oliver Talevski og Steffen Pihlblad, Voldgiftskendelsen, U2009B.269.
 9. Oliver Talevski og Steffen Pihlblad, Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse, ET2009.367.
 10. Niels Schiersing, Om voldgiftslovens § 39, stk. 1, nr. 1, litra a - nogle kommentarer til Østre Landsrets kendelse af 22. november 2010, U2011B.367.
 11. Jens Christensen Kamm, Nationale konkursreglers indvirkning på gyldigheden af voldgiftsaftaler, ET2012.57.
 12. Morten Frank og Gregers Gam, Anerkendelse af udenlandske retsafgørelser og voldgiftskendelser i dansk ret, U2013B.185.

6. Andre spørgsmål

 1. Stephan Hurwitz, Om privat Voldgift, U1941B.109.
 2. A. Bonnis, Huslejenævn – boligret – voldgift, Nogle processuelle problemer i lejeloven., U1960B.253.
 3. Jørgen Trolle, Genéve-Konventionen af 1961 om Handelsvoldgift, U1961B.203.
 4. Isi Foighel, Lov om voldgift?, U1966B.190.
 5. Bernt Hjejle, Betænkningen vedrørende lovgivning om voldgift, U1967B.1.
 6. P. Spleth, Til udkastet til lov om voldgift, U1967B.33.
 7. Ole Lando, Den ikke-nationale handelsvoldgift i Mogens Blegvad, et al. (red.), Festskrift til professor, dr. jur. & et phil. Alf Ross, 10. juni 1969, Juristforbundets Forlag, 1969, s. 295.
 8. Knud Arildsen, Lov om voldgift, Juristen, 1972, s. 487.
 9. Isi Foighel, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, U1974B.392.
 10. Rotenborg, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, Advokaten, 1974, s. 253.
 11. Ole Lando, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, TfR1975.370.
 12. Per Magid, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, Juristen, 1975, s. 294.
 13. Bernt Hjejle, Anmeldelse af Arbitration in Sweden, Udgivet af Stockholms Handelskammare, U1977B.66.
 14. Ole Lando, Anmeldelse af Arbitration in Sweden, TfR1978.475.
 15. Jørgen Trolle, Anmeldelse af Voldgift af Bernhard Gomard, U1979B.220.
 16. Jørgen Trolle, Anmeldelse af The International Arbitral Process I‐V. Anmeldt af J. Gillis Wetter, U1979B.323.
 17. Jørgen Henrik Jørgensen, Mere om Voldgift herunder voldgift i dobbeltbeskatningsager, U1979B.335.
 18. Helen Graf, Voldgift i Danmark, Advokaten, 1979, s. 298.
 19. Meurs-Gerken, International voldgift og Schweiz, Advokaten, 1980, s. 125.
 20. Hardy Rechnagel, International voldgift i England, U1982B.450.
 21. Jørgen Grønborg, Det Danske Voldgiftsinstitut, Advokaten, 1982, s. 157.
 22. Joseph Lookofsky, Mere om International Voldgift, U1983B.236.
 23. Erik Werlauff, Selskabsvoldgift, Juristen, 1983, s. 33.
 24. Ole Lando, Internationale Handelsvoldgiftsretter, Advokaten, 1984, s. 279.
 25. Jørgen Grønborg, Det Danske Voldgiftsinstitut, Advokaten, 1984, s. 284.
 26. Allan Phillip, International voldgift – en orientering, Advokaten, 1984, s. 287.
 27. International voldgiftskongres i Luzern, Advokaten, 1984, s. 289.
 28. Ole Lando, Lex mercatoria i international handelsvoldgift, U1985B.1.
 29. G. Stark, Udmeldelse af voldgiftsdommere, Advokaten, 1985, s. 337.
 30. Bach Poulsen, Les Arbitri, Advokaten, 1986, s. 155.
 31. Viggo Olesen, Voldgiftspraksis i det syttende århundrede og voldgiftsbestemmelsen i Danske Lov, U1988B.59.
 32. Meurs-Gerken, Nyt reglement for ICC´s internationale voldgiftsdomstol, Advokaten, 1988, s. 112.
 33. Allan Phillip, Introduktion til international voldgift, U1992B.121.
 34. Torben Hjerl, Voldgift – Retspræsident Frank Poulsens foredrag i Københavns Advokatforening, Advokaten, 1992, s. 132.
 35. Morten Petersen Broberg, ’The Interpretation of section 5(2)(b) of the English Arbitration Act 1975’ [1994] Journal of International Arbitration, s. 119.
 36. Peter Bang, International voldgift i handelsforhold Valget mellem ad hoc voldgift og institutionel voldgift og valget af voldgiftsrettens sæde, U1995B.439.
 37. Ketilbjørn Hertz, Bruxelles-konventionen og voldgift, U1996B.149.
 38. Allan Philip, Anmeldelse af Mark Huleatt-James og Nicholas Gould: International Commercial Arbitration. A Handbook, LLP 1996 XX, U1996B.162.
 39. Allan Phillip, Domstolsreform og voldgift, Lov & Ret, 2000, nr. 2, s. 14.
 40. M. Skipper-Pedersen, Konkurrerer civile retssager med voldgift?, Lov & Ret, 2000, nr. 4, s. 20.
 41. Steen Rasmussen, Interessevoldgift, U2001B.345.
 42. Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff, Voldgift – om kravene til en tidssvarende voldgiftslov, U2001B.547.
 43. Erik Werlauff, Anmeldelse af Practitioners´ handbook on International Arbitration, U2002B.465/1.
 44. Mogens Skipper-Pedersen, Om dansk deltagelse i international voldgift i Torsten Iversen, et al. (red.), Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 245.
 45. Ole Spiermann, International voldgift under Danmarks bilaterale investeringsoverenskomster, Juristen, 2003, nr. 9, s. 325.
 46. Peter Arnt Nielsen, Mod en ny voldgiftslov?, Lov & Ret, 2003, nr. 3, s. 3.
 47. Peter Arnt Nielsen, Hovedtræk af en voldgiftsreform, Advokaten, 2003, s. 122.
 48. Allan Philip, Anmeldelse af "Voldgiftsret" af Jakob Juul og Peter Faurholdt Thommesen, Forlaget Thomson, 2003, U2004 B.187/2.
 49. Ole Spiermann, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, U2004B.55.
 50. Ole Spiermann, Voldgiftsrettens fastsættelse af sit honorar, U2004B.340.
 51. Allan Philip, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, TfR2004.416.
 52. Trine-Lise Wilhelmsen, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, TfR2004.427.
 53. Peter Arnt Nielsen, Voldgiftsreformen i Julebog 2005 af Steen Treumer (red.).
 54. Ana M. López-Rodríguez, Alternativ konfliktløsning ved grænseoverskridende tvister - jagten på at sikre en bedre klageadgang for forbrugere, U2005B.124.
 55. P.R. Meurs-Gerken, ’Distinctive Features of the New Danish Arbitration Act’ [2005] The ICC International Court of Arbitration Bulletin, volume 16 , issue 2 , s. 47-49.
 56. Sys Rovsing og Peter Arnt Nielsen, Ny og tidssvarende voldgiftslov, Advokaten, 2005/04, årg. 84, s. 147.
 57. Peter Arnt Nielsen, Voldgiftsreformens perspektiver, Advokaten, 2005/10, årg. 84, s. 38.
 58. Bernhard Gomard, Voldgiftsloven af 2005, ET2006.39.
 59. Peter Arnt Nielsen, Lov om voldgift, Karnovs lovsamling 2005, s. 7585-7605, Supplementsbind 6.
 60. Joseph Lookofsky og Karsten Kristoffersen, ’The new Danish Arbitration Act’ [2006] 1 Stockholm International Arbitration Review, s. 43-64.
 61. Kristian Skovgård Larsen og Flemming Kragh Hansen, Sikkerhedsstillelse for voldgiftsrettens vederlag, U2007B.293.
 62. Arne Bierfreund, Erhvervslivets tvister og de danske domstole, ET2008.281.
 63. Oliver Talevski og Steffen Pihlblad, Voldgiftskendelsen, U2009B.269.
 64. Niels Schiersing, Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion, U2009B.277.
 65. Oliver Talevski og Steffen Pihlblad, Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse, ET2009.367.
 66. Steffen Pihlblad, Høj retssikkerhed ved voldgift, Advokaten, 2009/01, s. 46.
 67. Claes Lundblad, Voldgift vinder frem internationalt – men sorte skyer truer, Advokaten, 2009/04, s. 16.
 68. Ole Spiermann, Voldgift og EU’s domsforordning, Advokaten, 2009/05, s. 44.
 69. Lauge Skovgaard Poulsen, Beskyttelse af danske investorer i udviklingslande, Advokaten, 2009/10, s. 14.
 70. Niels Schiersing, Om begrebet “investering” i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse, ET2010.187.
 71. Steffen Pihlblad, Sådan kommer du i gang som voldgiftsdommer, Advokaten, 2010/02, s. 12.
 72. Steffen Pihlblad, ’Case management’ i voldgiftssager – hvordan gør man?, Advokaten, 2010/08, s. 40.
 73. Martin Vasehus Madsen, Voldgift og konkurs, Tidsskrift: Revision og Regnskabsvæsen, 2010, nr. 4, s. 42.
 74. Peter Fauerholdt Thommesen, Få nu fart på den voldgift!, Advokaten, 2011/10, s. 20.
 75. Steffen Pihlblad, En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø, ET2012.251.
 76. René Offersen, Konfliktløsning i erhvervssager, ET2012.355.
 77. Ole Spiermann, Et attraktivt forum for international voldgift?, U2013B.285.
 78. Lone Mouyal Wandahl, Politiske beslutninger i international voldgift – om voldgift i investeringstvister i såkaldt investor-state dispute settlement (ISDS), Juristen, nr. 1, 2014, s. 30.
 79. Steffen Pihlblad, Internationale guidelines for etik, Advokaten, 2014/04, s. 34.
 80. Niels Schiersing, Om voldgift i England, ET2015.237.
 81. Pernille Bigaard, Victoria Grevit Eriksen, Større konkursboer med grænseoverskridende aktivitet - hvordan gribes de an, og hvilke udfordringer er særligt forbundet hermed, ET2015.167.
 82. Niels Schiersing, Om "mock-trials", ET2015.305.
 83. Steffen Pihlblad, Nyt regelsæt fra ICC, Advokaten, 2015/03, s. 40.
 84. Philip Noes, Rapport fra EU's Joint Transfer Pricing Forum om forbedringer af Voldgiftskonventionens virkemåde, SU2015.123.
 85. Philip Noes, BEPS Action 14 - Make Dispute Resolution Mechanisms more Effective, SU2015.259.
 86. Steffen Pihlblad, Voldgiftsret i Danmark - nu og i fremtiden, ET2016.39.
 87. Sylvie Cavaleri, Internationale tvister i VBA: utopi eller realitet?, TBB2016.459.
 88. Nikolaj Bjørnholm, Første dom om EF-voldgiftskonventionen, SU2016.176.
 89. Søren Jesper Hansen, Ann-Charlotte Beierholm: Uløst dobbeltbeskatning - de kommende års reelle problem inden for selskabsskatten?, SU 2015, 1
 90. Philip Noes: Joint Transfer Pricing Forums arbejdsprogram for perioden 2015-2019, SU 2016, 93
 91. Erik Hørlyck, Internationale tvister og VBA, TBB2016.606.
 92. Jette Thygesen, Moms på ydelser leveret i forbindelse med voldgiftssager, SPO.2016.183.
 93. Dan Terkildsen, En kommentar til Højesterets dom i UfR 2016.1558/2H (Taewoong), ET.2016.317.
 94. Anders Ørgaard, Anmeldelse af Niels Schiersing: Voldgiftsloven med kommentarer, ET.2016.322.
 95. Karin Skov Nilausen, Løsning af internationale skattetvister, SU 2016, 248.
 96. Michael Gjedde-Nielsen, Peter Fauerholdt Thommesen, Bemærkninger i anledning af TBB 2016.459: Voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, TBB2016.883.
 97. Julie Arnth Jørgensen, "Toolkit" til udarbejdelse af voldgiftskendelser, ET.2017.105.
 98. Peter Arnt Nielsen, Voldgiftsloven og foreløbige retsmidler, ET.2017.81.
 99. Jesper Lett, Steffen Pihlblad, Et internationalt genkendeligt tvistløsningssystem i bygge- og anlægsbranchen, ET.2017.131.
 100. Lasse Højlund Christensen, Anmeldelse af Jonas von Goeler: Third-party funding in international arbitration and its impact on procedure, Wolters Kluwer 2016, 481 sider, ET.2017.150.
 101. Bodil Tolstrup, Nikolaj Bjørnholm, Dobbeltbeskatning. EU-kommissionen foreslår nyt direktiv om gensidig aftaleprocedure (MAP) og voldgift, SU 2017, 27.
 102. Mogens Skipper-Pedersen, Den partsudpegede voldgiftsdommers stilling, Tidsskrift for Forretningsjuss, Sektionsmøde 41. Nordiske Juristmøde, august 2017
 103. ET.2017.239 Peter Arnt Nielsen: Haagerværnetingsaftalekonventionen i dansk ret
 104. ET.2017.229 Morten Nikolajsen: Security for Costs under the Danish Arbitration Act Now and in the Future
 105. Johan Tufte-Kristensen, Anmeldelse af Niels Schiersing: Voldgiftsloven med kommentarer, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2016, 594 sider, U.2017B.49/1.
keyboard_arrow_up