Foreningen

Vedtægter

Vedtægternes indhold

1. Navn
1.1 Foreningens navn er Dansk Forening For Voldgift (Danish Arbitration Association).

2. Hjemsted
2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

3. Formål
3.1 Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for national og international voldgift samt at støtte oplysning om og indføring i dansk og international voldgiftsret og voldgiftspraksis, herunder gennem foredrags- og kursusvirksomhed og udgivelse af publikationer.

4. Medlemskab af foreningen
4.1 Medlemskab af foreningen er åben for enhver, som er interesseret i voldgift.
4.2 Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
4.3 Kontingent for medlemskab af foreningen opkræves ved indmeldelse og ellers én gang årligt. Årskontingentet vedrører et kalenderår.
4.4 Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse samt ved manglende rettidig betaling af kontingent.

5. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse
5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
5.2 Foreningens generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest i juni måned.
5.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og maksimalt 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til hvert enkelt medlem.
5.4 Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles.
5.5 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden den 1. april.
5.6 Bestyrelsen eller 25% af foreningens medlemmer kan kræve, at der inden 14 dage og derefter med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og skal ledsages af et begrundet dagsordensforslag.

6. Generalforsamlingen, dagsorden
6.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  • 4. Fastsættelse af årskontingent for det pågældende kalenderår.
  • 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • 6. Valg af revisor.
  • 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  • 8. Eventuelt.

6.2 Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

7. Generalforsamlingen, stemmeret og beslutninger
7.1 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
7.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor nærværende vedtægter kræver kvalificeret flertal.
7.3 Beslutning om ændring af vedtægterne i andre tilfælde end opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.
7.4 Foreningens formål kan ændres, eller foreningen kan opløses, ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer af foreningen stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men er der blandt de fremmødte et 2/3 flertal for ændring af foreningens formål eller opløsning af foreningen, skal bestyrelsen inden for 4 uger indkalde til ny generalforsamling, hvor ændringen af foreningens formål eller opløsning af foreningen kan besluttes ved tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.
7.5 Ved foreningens opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

8. Bestyrelse
8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen vælges hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
8.2 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer foreningens formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
8.3 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
8.5 Bestyrelsen kan træffe beslutning om foreningens tilknytning til internationale organisationer inden for voldgift.

9. Administrator
9.1 Bestyrelsen vælger foreningens administrator.
9.2 Administrator modtager et af bestyrelsen fastsat årligt vederlag.

10. Tegningsregel
10.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

11. Revision og regnskabsår
11.1. Foreningens revisor foretager årligt et review af årsrapporten. Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
11.2 Foreningens regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 31. oktober 2002 til den 31. december 2003.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2013

keyboard_arrow_up