Foreningen

Artikel om Voldgiftens Dag 2002

Af advokat M. Skipper-Pedersen, Kromann Reumert, Artikel i Advokaten nr. 12, 2002

I forbindelse med afholdelsen af ”Voldgiftens Dag” på Børsen i København den 31. oktober 2002 stiftede Advokatrådet og Det Danske Voldgiftsinstitut Dansk Forening for Voldgift.

Foreningens formål
”Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for national og international voldgift samt at støtte oplysning om og indføring i dansk og international voldgiftsret og voldgiftspraksis, herunder gennem foredrags- og kursusvirksomhed og udgivelse af publikationer.”

Foreningens første bestyrelse

 • Advokat M. Skipper-Pedersen (formand)
 • Advokat Jan Erlund (næstformand)
 • Advokat Jørgen Grønborg
 • Advokat Per Magid
 • Statsautoriseret revisor Torben Haaning
 • Direktør Peter Fosdal

Hvorfor en ny forening om voldgift?
Det Danske Voldgiftsinstitut og Advokatrådet nedsatte i 2000 en fælles arbejdsgruppe om international voldgift. I udvalgets rapport af november 2001 (der ikke er offentliggjort) er indeholdt en række principielle og overordnede vurderinger om international voldgift i Danmark, herunder om mulighederne for gennem en sammenlægning af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og Det Danske Voldgiftsinstitut at skabe et voldgiftsinstitut med en kritisk masse på ca. 500 sager om året, og med en international profil og tiltrækningskraft. Herudover fremførte udvalget en række konkrete forslag til, hvorledes voldgift i Danmark kunne styrkes og professionaliseres med det formål at trække flere såvel nationale som internationale voldgiftssager til Det Danske Voldgiftsinstitut. Stiftelse af en forening med det ovennævnte formål var et af disse konkrete forslag.

Voldgift har siden ”Ruder Konges” tid været et meget brugt alternativ til de civile domstole i løsning af tvister i erhvervsforhold. Voldgift aftales i mange kontrakter, ligesom voldgift ofte aftales til løsning af en konkret opstået konflikt. Voldgift er særlig oplagt i internationale kontraktsforhold.

Når parter i kontraktsforhold vælger voldgift frem for en afgørelse ved de civile domstole, skyldes dette, at voldgift har særlige fordele i forhold til domstolene, herunder at

 • voldgift giver parterne indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning og på voldgiftsprocessen,
 • voldgiften er af privat og fortrolig karakter,
 • voldgift er hurtigere,
 • voldgift er billigere,
 • voldgift giver mulighed for at opretholde forretningsmæssige relationer.

I internationale retsforhold, hvor parterne hører hjemme i forskellige lande, er voldgift hovedreglen. Dette skyldes blandt andet at:

 • parterne ofte vil være usikre ved at føre proces ved et fremmed lands domstole og i henhold til et fremmed lands processuelle og materielle regler,
 • parterne kan mangle tillid til fremmede domstoles neutralitet eller sagkundskab,
 • parterne vil undgå usikkerhed om, i hvilket land sagen skal afgøres (forum shopping),
 • parterne eventuelt ønsker sagen afgjort efter internationale handelssædvaner,
 • parterne ønsker en afgørelse, der kan fuldbyrdes i et andet land.

Internationaliseringen af erhvervslivet vil betyde en forøget anvendelse af voldgift. Voldgift vil således fortsat være et anerkendt alternativ til behandling af en tvist ved de civile domstole. På samme måde som der for tiden arbejdes med en reform af den civile retspleje, blandt andet med det formål at trække en del af de sager, der afgøres ved voldgift, tilbage til domstolssystemet, er der behov for, at voldgiftsprocessen udvikles i takt med brugernes forøgede behov og ønsker med hensyn til effektivitet, hurtighed og omkostningsreduktion. Dette kræver markedsføring af voldgift, forøget uddannelse og indsigt hos en voldgiftssags aktører, en ny voldgiftslov og ændrede regler for Det Danske Voldgiftsinstitut som et led i en større internationalisering af voldgiftprocessen i Danmark.

Dansk Forening for Voldgift er stiftet med det formål at bidrage til denne proces.

Om foreningen
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der har interesse i voldgift. Naturlige medlemmer vil være virksomhedsjurister, dommere, advokater, jurister fra vore læreanstalter samt andre med interesse for voldgift. Det er foreningens håb at kunne tiltrække medlemmer fra Norge og Sverige.

Det er foreningens plan at gennemføre en række undervisnings- og uddannelsestiltag i 2003. Foreningen vil også inddrage internationale foredragsholdere. På sigt vil foreningen undersøge mulighederne for at udgive en løbende information om dansk og international voldgift og voldgiftspraksis, eventuelt i elektronisk form.

Medlemskab af foreningen udgør kr. 1.500 med tillæg af moms. Der kan alene tegnes personligt medlemskab. Det første kontingent vedrører perioden indtil udgangen af 2003.

keyboard_arrow_up