Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Ordinær generalforsamling og medlemsmøde 7. juni 2018 7. juni 2018

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde
torsdag den 7. juni 2018 kl. 16.00 – 18.00 
hos
Bruun & Hjejle, Nørregade 21, København

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Fastsættelse af årskontingent for 2018
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning vil forud for generalforsamlingen kunne ses på foreningens hjemmeside: www.voldgiftsforeningen.dk

Ad 4
Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af nuværende kontingent kr. 250 inkl. moms.

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:
Tomas Ilsøe Andersen
Jan Schans Christensen
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Jacob Møller Dirksen
Henriette Gernaa
Christian Kledal
Jens Rostock-Jensen
René Offersen
Jeppe Skadhauge

I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jan Schans Christensen, Christian Kledal, Tomas Ilsøe Andersen og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

Jan Schans Christensen og Christian Kledal er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af advokat Pernille Backhausen, SIRIUS Advokater og professor, dr. jur. Torsten Iversen, Aarhus Universitet.

Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.

MEDLEMSMØDE

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med flg. program:

Kl 16.15 ”Patologiske voldgiftsklausuler” ved Morten Frank

Kl. 17.15 ”Den partsudpegede voldgiftsdommer” ved Mogens Skipper-Pedersen

Debat og drinks.

Advokat og ph.d. Morten Frank fortæller om udvalgte aspekter af voldgiftsaftalens fortolkning. Morten er forfatter til bogen ”Fortolkning af voldgiftsaftaler” (2018), der på grundlag af retspraksis fra USA, England, Singapore, Hongkong, Sverige, Norge og Danmark analyserer konkrete fortolkningsspørgsmål, udleder fælles fortolkningsprincipper og giver vejledning om koncipering og anvendelse.

Se præsentation fra dagen her

Mogens Skipper-Pedersen vil med udgangspunkt i sit indlæg om samme emne på det Nordiske Juristmøde i Helsingfors i august 2017 belyse nogle af de problemstillinger, der er forbundet med en parts ret til at udpege en voldgiftsdommer. Indlægget er trykt i Tidsskrift for Forretningsjuss i Oslo. Læs artiklen her.

Se præsentation fra dagen her

Tilmelding skal venligst ske til: Katrine Schwenger Grønborg ksg@bruunhjejle.dk.

Årsregnskab 2017
Beretning 2017
Regnskabserklæring 
Referat af generalforsamlingen

 

Tilbage