Billede

Afholdte arrangementer og kurser


 

Forårsmøde og generalforsamling 21. maj 2014

I henhold til vedtægternes § 5.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde.

Onsdag den 21. maj 2014, kl. 16.00-18.00
hos Bruun Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Fastsættelse af årskontingent for 2014
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad 2 og 3
Årsrapporten med beretning kan ses her.

Ad 4
Bestyrelsen foreslår bibeholdelse af nuværende kontingent kr. 1.000,00 ekskl. moms.

Ad 5
Den nuværende bestyrelse består af:

Jeppe Skadhauge
Peter Wengler-Jørgensen
Jan Schans Christensen
Tomas Ilsøe Andersen
Bjarne Lau Pedersen
Vibe Garf Ulfbeck
Carsten Pedersen
Henriette Gernaa
Jens Rostock-Jensen.

I henhold til vedtægternes § 8.1 udtræder Jan Schans Christensen, Tomas Ilsøe Andersen, Bjarne Lau Pedersen og Vibe Garf Ulfbeck.

Jan Schans Christensen, Tomas Ilsøe Andersen og Bjarne Lau Pedersen er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.

Ad 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Jens Baes, Deloitte.

– 0 –

Medlemsmøde

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der medlemsmøde om:

Dissenser i voldgiftskendelser

Nordisk voldgiftspraksis anerkender, at voldgiftsdommere kan markere afvigende holdninger til tvi-sten. Sådan er det ikke nødvendigvis andre steder. I nogle retsordninger anses den dissentierende dommer for at optræde illoyalt, bl.a. fordi dissensen øger anfægtelsesrisikoen.

Men hvornår bør en voldgiftsdommer dissentiere, og hvordan går man i givet fald frem?
Den svenske professor og tidligere dommer ved Högsta Domstolen, Torgny Håstad, indleder med en sammenligning af dissenspraksis ved udvalgte nationale og internationale domstole, inden han giver sit bud.

Indlægget kommenteres med særligt fokus på dansk voldgiftspraksis af professor Mads Bryde Andersen.

Herefter er der almindelig debat.

Tilmelding bedes venligst foretaget her

p.b.v.

Jeppe Skadhauge
Formand

Referat

Slides

Dissenser i voldgiftssager - hvorfor, hvornår og hvordan? v/Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen
 

Tilbage